• Kiến thức nền tảng & bức tranh tổng quan trong Internet Marketing
  • Các Mô hình & Lý thuyết ứng dụng trong quảng cáo online
  • Lựa chọn các kênh truyền thông cần thiết
  • Quảng cáo Facebook (Facebook Ads)
  • Quảng cáo Google Adword (Google Ads) Cơ bản & Nâng cao
  • Hiểu biết về Website, tài sản cần thiết để chạy quảng cáo/Marketing
  • Cách phân bổ chi phí quảng cáo, tối ưu quảng cáo
  • ….